system v -- 1
200x200


简介STREAMS 就是流流在用户进程和设备驱动程序之间提供了一条全双工通道,从而无需和实际的硬件设备直接会话,也因此,流可以用来构造伪设备驱动程序任意数量的处理模块可以被压入流,流类似于栈

#读书笔记    #linux    #unix    #龙潭书斋   京ICP备2021035038号